Vedtægter for Onsbjerg Borgerforening


 

 § 1 - navn

Foreningens navn er                        ”Onsbjerg Borgerforening


§ 2 - formål

Foreningen skal arbejde med varetagelse af forhold, som har at gøre med Onsbjerg by og omegn samt områdets beboere.

Sager, som indsendes skriftligt til formanden, vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde, og om    nødvendigt taget op på generalforsamlingen.


§ 3 - Medlemmer

Enhver kan være medlem af Onsbjerg Borgerforening. Dog skal man bo på Samsø, for at være medlem af bestyrelsen. Medlemskab er personligt og giver stemmeret ved afstemninger samt ret tilat deltage i arrangementer "kun for medlemmer".

Man er medlem straks, når årets kontingent er betalt. Medlemskabet går til 1 måned efter næste års ordinære generalforsamling.

Nye tilflyttere til Onsbjerg (mellem to ordinære generalforsamlinger) tilbydes gratis medlemskab det første år indtil 1 måned efter næste ordinære generalforsamling, hvorefter der skal betaleskontingent for at forsætte medlrmskabet. Denne form for medlemskab ligestilles med betalt medlemskab. 


§ 4 - Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. På bestyrelsesmøder har alle fremmødte stemmeret bortset fra suppleanter. Alle stemmer er ligeværdig


§ 5 - Adfærd

Ved sammenkomster skal alle i foreningen være med til at skabe en god atmosfære imellem alle, som er samlet, for at have det rart sammen. Bestyrelsen har ret til at udvise personer, "som ødelægger og provo-kerer", så det er til gene for flertallet af deltagerne.


§ 6 - generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og annonceres i en lokal avis med mindst 10 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-manden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.  En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal. Vedtægtsændringer og udelukkelse af et medlem kræver dog absolut flertal (mere end halvdelen af de afgivne stemmer) blandt mødets del-tagere.


§ 7 - generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Godkendelse af dadsorden
 5. Valg af stemmetæller
 6. Bestyrelsens beretning.
 7. Revideret regnskab.
 8. Indkomne forslag, herunder budget og kontingent
 9. Valg idenne rækkefølge:

         Formand:

         Øvrige bestyrelsesmedlemmer.

        2 suppleanter til bestyrelsen.

        1 revisorer.

        1 revisorsuppleant.

    10.Eventuelt


§ 8 - generalforsamling

  Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter

  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at formand og 2 medlemmer vælges på lige årstal, og 2 medlemmer vælges på ulige årstal.

  2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen,

  der vælges årligt 1 revisor for 2 år.


  § 9 – konstituering

  Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Der vælges kasserer, næstformand og sekretær.

   Intet forslag kan vedtages uden et absolut flertal af den samlede bestyrelse stemmer for.

  Til hvert møde udarbejdes en dagsorden og et referat.

  Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter til bestyrelsen deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

  De praktiske kassereropgaver kan, under ansvar over for den valgte kasserer og bestyrelsen,

  uddelegeres til et medlem uden for bestyrelsen.

  Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningens gæld.


                                                                            § 10 - Eksklusion. 

  Et absolut flertal af bestyrelsen har ret til at ekskluedere et medlem, dog ikke et bestyrelseswmedlem.

  Eksklusionen kan af den Ekskluderede indankes til den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse eller forkastelse. Afstemningen skal være skriflig, og der skal være absolut flertal.


  § 11 – tegningsregler

  Foreningen tegnes af formanden, i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen kan dog i enkeltsager overlade tegningsretten til andre.

  Ved optagelse af lån og ved køb/ salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog ikke uden en generalforsamlingsbeslutning optage lån, købe / sælge eller pantsætte fast ejendom


  § 12 – ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af besty-relsens medlemmer ønsker det, eller når 1/5 del medlemmer skriftligt har tilkendegivet, at de ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsendt med angivelse af dagsorden.


  § 13 – foreningens ophævelse

  Ophævelse af foreningen kan ske ved en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

  Beslutning om foreningens ophævelse skal bekræftes på en efterføl-gende ekstraordinær

  generalforsamling med absolut flertal af de fremmødte medlemmer

  I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens eventuelle kapital almennyttige formål på Samsø.

  Ved en ophævelse af foreningen kan ingen bestyrelsesmedlemmer trække sig, førend foreningens økonomiske forhold er afklaret.

  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

   

  Vedtægten træder i kraft omgående efter vedtagelse.

  Vedtaget på ordinær generalforsamling 02. marts 2022