Referat 07-03-2023  

 1. Deltager på mødet

Ketty Gerstrøm Jensen

Mikael Christiansen

Camilla Lind

Jørgen Hagen Broe Jensen

Ole Pedersen

 

   2. Konstituering

Formand - Ketty Gerstrøm Jensen
Næstformand - Ole Pedersen
Kasserer - Mikael Christiansen
Sekretær - Camilla Lind
Medlem - Camilla Lind
Medlem - Jørgen Hagen Broe Jensen
Suppleant - Edith E. Jensen
Suppleant - Dima Slastushevsky
Ansvarlig for hjemmesiden - (Knud Jensen) Hvis ikke, så Ole Pedersen


      3. Ole laver den nye folder, Mikael sender folderen til Ole. Ole undersøger prisen hos Samsø Posten og frivilligcenteret. Mikael opdater informationer på FB vedr. betaling for det nye år.

 

       4. Program 2023

26/3 Affaldsindsamling (Start ved dammen på Søndergade) – Planlægger Jytte

9/4 Æggetriling - Frokost over bål. Medbring selv mad. (Møllebakken kl.11-14) – Planlægger Ole

14/4 Dark Sky på Dyret i samarbejde med Tanderup Borgerforening - Planlægger Ole + Camilla

14/5 Bankospil Kl.19 (medborgerhuset) Planlægger Ketty + Mikael

23/6 Sct. Hans Kl. 18 (Strandgrunden) Bålet tændes kl. 20 – Planlægger Alle

23/7 Loppedag i hele byen - Fællesannonce i Samsø Posten – Planlægger Ketty
23/7 Fællesspisning i Onsbjerg – Alle
September – Byvandring

Oktober – Vinsmagning i Onsbjerg omegn.

7/11 Andespil (hjemmeværnsgården) Planlægger – Ketty + Mikael

3/12 Lys ved dammen – Planlægger Ole & Jørgen

Februar 2024 Generalforsamling – Planlægger Ketty + Jytte
Indvielser gennem året – Bestyrelsen.

 

     5. Arbejdsgrupper

Ketty og Ole arbejder på at få udarbejdet en kontrakt til Steen Tolder og kommunen, så vi kan komme videre med legepladsen.

Mikael vil prøve at tage kontakt til Marie og få et møde i stand, så vi kan få et overblik over hvad der er sendt ind til kommunen vedr. legepladsen og hvor meget plads legepladsen kommer til at tage.

 

     6. Bestyrelsen overvejer at påskønne de frivillige for deres arbejde gennemåret. Solvej får et gavekort/gavekurv som tak for hjælpen for at slå græsset ved brand dammen.

     7. Camilla bliver sat op til at kunne lægge billeder og tekst op på vores FB side.

 

     8. Kontakt informationer

Ketty - Kettys.farver@skylinemail.dk

Ole - Olepsamsoe@gmail.com

Jørgen H. B. Jensen -
Camilla Lind -
Mikael - Mikael@weirdweapon.com

 

Næste møde tirsdag d.4/4 kl. 19:00 hos Ole Pedersen


Generalforsamling 2/3. 2023.


Antal deltager - 32 stk.

Vi starter med en sang - Onsbjerg Sang

Valg af dirigent: Knud Jensen - Godkendt

Godkendelse af indkaldelse - Godkendt

Godkendelse af forretningsorden - Godkendt

Godkendelse af dagsorden - Godkendt

Valg af referent: Mikael Christiansen

Formandens beretning:
Se vedhæftet dokument - Tekst fra Ketty

Byfornyelse ved Ole

Se vedhæftet dokument - Tekst fra Ole

Forslag til bord bænke sæt ved dammen.
Hastigheds begrænsning fra Torup
Stativ til hundeposer ved sportspladsen (opfyldning af poser).

Godkendelse af regnskab

Mikael Christiansen fremlagde regnskabet. Flotte bankospil med flot omsætning og indtjening. Flot stigning i medlemstallet, takket være medborgerhuset. Jyske bank tager igen en stor andel af vores omsætning.

Regnskabet blev godkendt.Indkommende forslag

 • Forslag til en gennemgang af hjertestarten med hjælp fra DGI.
 • Folder op ved cykel pit stoppestedet vedr. Borgerforeningen.Valg af bestyrelse:

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer a 1 år: Camilla Lind & Jørgen H. B. Jensen

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Edith Jensen + Dima Slastushevskyi

Valg af Revisor: HC Sørensen & Niels Henrik

Valg af revisor suppleant: Palle Bang

Eventuelt.: Intet
Møde d.7/2

Kirke dammen

Vi venter til vinter med at få den renset op, da vi er enig om at se tiden an.
Informationsstativ bliver betalt af Visit Samsø og brdr. Stjerne kommer og sætter den op uden beregning. Selve tavlen skal vi selv betale for og det er bestilt

Bord-bænkesæt skal sættes op sammen med Mikael & Ole. Mikael finder en dato til Ole.

 

Generalforsamlingen bliver d. 2/3

Edith og Ketty bager kage

Ole og Jytte står for kaffen.

Ole laver et A4 papir med information vedr. generalforsamlingen, som vi får sendt rundt i Onsbjerg.

Ole har fundet to kandidater til bestyrelsen.
B-Møde den 14/6-2021 Hos Ole kl. 19.00


Tilstede: Bjarne, Susanne, Ole, Jytte, Knud samt Kirsten


1)Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt


2) Konstituering af kasserer og evt. fast sekretær

Kirsten blev valgt. Der mangler en del bilag. Bjarne og Susanne deles om sekretærposten


3) Godkendelse af generalforsamling

3a) Overdragelse: Hvad har gl. bestyrelse af hængepartier

Medlemslister mangler, Legepladskontrakt ( knud, Ole )  Følgebrev til nye borgere, Jytte fylder standere op med lille foldere rundt i byen i standere

3b) Sprøjtehusgruppe tilladelse fra Østjysk Boligselskab

Ole tager hånd om gruppe dannet på generalforsamling  jf. punkt 9 (Evt.)

3c) Vedtægtsændring ( Knud) på Hjemmeside

Er rettet på hjemmeside af Knud

3d)  Folder A5 opdateres

Folder rettet i fællesskab. Bjarne har rettet afsnittet om Byforskønnelse  og sendt til knud. Knud søger for at rette folder og kopiere den

3e) Byforskønnelse / Trafikregulering : Evt. Stor borgermøde?

Det blev besluttet at lave Borgermøde den 11/8 kl 19.00 på den frie skole( Er reserveret). Bjarne, Ole og Kirsten deltager den 30/6 kl 17:00 i møde med Teknisk Udvalg i kommunen. Der kan søges om penge i fonde til legeklatrestativ/ Legeplads ved Lions (75.000) Samt Nordeafonden


4) Industriområde Hvad gør vi støjkategori 7 Scala ( Ole)

Bjarne kontakter Rene Thorngaard Helmer(Ejer 23633763) mht. lys døgnet rundt samt kommune teknisk udvalg 87922320 grundet støj


5) Hvem gør hvad i bestyrelsen evt. arbejdsgrupper med borgerne

Knud kopierer ting (foldere og lign), Bjarne tager sig af Facebook administrator, Ole står for sprøjtegruppe samt passer petanque banerne

 

 

6) Sct. Hans plan Hvem gør hvad?

Jytte står for Øl/Vin/Vand rest bruges fra sidste år. Telt opsættes Ole, Bjarne, HC, Steffen, Bjarne sørger for annonce i SP senest tirsdag. Snobrødspinde Susanne (Christina + Anja), Knud brandvagt. Båltale v/lasse Hjulmann


7) Årshjul mere eller mindre

Vi laver ikke flere arrangementer i år end der er planlagt, LOPPEDAG: 27/6 i byens gader. Bjarne laver annonce til SP senest tirsdag. Jytte laver skrivelse til samtlige hustande. Omdeles af Susanne, Kirsten, Jytte


8) Visioner for OB fremtid.

Tages op senere da tiden blev fremskredet.


9) Næste møde 6/7 kl. 19:00 hos Kirsten


10) Evt.

Susanne og Bjarne luftede mange mulige nytænkninger for fremtiden for Onsbjerg Borgerforening :  Billeder hvem er vi, velkomstgave til nye beboere, Brætspilsaftener, Ø-mesterskaber i petanque, Hjertestarter, mortensaften, Oftere bankospil, Minigolf turnering Det glowi grill, Bowlingaften, Fælles trailer i borgerforeningen kun for medlemmer samt værktøj.

 
ONSBJERG BORGERFORENING

Generalforsamling den 31. maj 2021 i Hjemmeværnsgården i Onsbjerg kl. 19.

 

15 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

 • Velkommen og valg af dirigent.

Formand Christina Madsen bød velkommen og Knud Jensen blev valgt som dirigent.

 • Godkendelse af forretningsorden.

Den omdelte forretningsorden godkendt.

Christina Madsen redegjorde for årets (2020) aktiviteter, som har været få på grund af Corona-pandemi.

 • Revideret regnskab.

Anja Guldborg fremlagde foreningens regnskab for 2020.

Regnskabet viste indtægt 8.848,51, udgift 11.109,85, underskud 2.261,34.

Saldi ultimo 2020:   Bank: 15.376,73                 (primo 2020 13.070,07)

                                Kasseb.: 336,50                     (primo 2020 4.795,50)

                                Strandgrunden: 7.972,28    (primo 2020 8.346,41)

                                Legeplads: 2.584,10             (primo 2020 2.584,10)

Regnskabet godkendt.

Kontingent pr. person hæves fra år 2022 til 75 kr.

 • Medlem til bestyrelsen af Onsbjerg Varmeværk.

H C Sørensen valgt.

 • Nye borgere i Onsbjerg.

Modtagelsesprocedure vedtaget. Nye borgere vil modtage et velkomstbrev fra borgerforeningen vedlagt forsk. Information + gratis medlemskab for det pågældende år.

 • Pulje til landsbyfornyelse og trafikdæmpning.

Puljen præsenteret: Onsbjerg er stillet puljemidler til rådighed; 400.000 til landsbyforskønnelse og 600.000 til trafikregulering. Borgerne vil få stor indflydelse på udmøntningen via borgerforeningen.

Derefter en del diskussion og ideer desangående.

 • Forslag til ændring af vedtægter.

Da det ofte er vanskeligt at få valgt tilstrækkeligt mange personer til foreningens poster, foreslås antallet af antallet af bestyrelsessuppleanter nedsat fra 3 til 2. Antallet af revisorsuppleanter foreslås nedsat fra 2 til 1.

Begge forslag vedtaget.

Forskellige ting vedrørende Onsbjerg blev drøftet.

En arbejdsgruppe til Sprøjtehusets bevarelse blev dannet:

Ole Pedersen, H C Sørensen, Marie Kock, Knud Jensen (+ evt. Erik Fugl, Aage Beyer)

Christina Madsen og Anja Guldborg udtrådte af bestyrelsen.

Bestyrelsen herefter:              Bjarne Niebuhr (nyvalgt formand 1 år)

                                                     Susanne Shange (nyvalgt medlem)

                                                     Kirsten Jensen (fortsat medlem)

                                                     Knud Møller Jensen (fortsat medlem)

                                                     Ole Pedersen (fortsat medlem)

                                                     Jytte Karlsen (nyvalgt 1. suppl.)

                                                     Anja Guldborg (nyvalgt 2. suppl.)

På efterfølgende bestyrelsesmøde blev Kirsten Jensen konstitueret som kasserer.

Revisorer:                                     H C Sørensen (fortsat revisor)

                                                     Niels Henrik Nielsen (nyvalgt revisor i 2 år)

                                                     Ketty Gerstrøm Jensen (nyvalgt revisorsuppl.)

 

Referat v. Ole Pedersen

Mødedirigentens underskrift:Referat af bestyrelsesmøde 18/5 2021

Til stede: Ole P, Kirsten J, Knud J og Christina

 

Generalforsamling:

Knud gennemgår hvem der er på valg og står for valg på generalforsamlingen

Christina kopier vedtægter, forretningsorden og dagsorden. Bestiller fra Nordgården.

Christina opretter dokument med bestyrelsesmedlemmer og årstal for indtrædelse

Anja sender regnskab ud forud for generalforsamlingen

Christina sender medlemsliste

Overvejelser der kan tages op på generalforsamlingen. Stigning i kontingent, opkrævning af kontingent og hjertestarter

 

Kommende arrangementer

Sankt Hans

Lasse Hjulmand bliver båltaler

Spørger Majken om snobrødsdej

Der er øl, vand og vin

Christina spørger H.C. og Steffen om teltopsætning, samt båltænding. Laver heks og får lavet ansøgning til politi for Sankt Hans og petanque

Petanque

Vi udfordre en bestemt by- Christina tager kontakt.

 

Velkomstbrev

Velkomstbrev godkendt, Christina påsætter logo og sørger for udprint.

Hvordan nye borgere kontaktes tages op efter generalforsamlingen.

GDPR

Der skal laves en procedure, udsættes til efter generalforsamlingen

Leje af klubhus

Knud rykker for lejekontrakt og oprydning iværksættes.Referat Onsbjerg Borgerforening  den 27/4- 21


Til stede: Ole Pedersen, Kirsten Jensen, Anja Guldborg og Christina Madsen

 

 • Der er omkring 20 der har indbetalt på baggrund af annonce i Samsø Posten
 • Årskalender laves, Christina udsender til godkendelse. Anja spørger H.C. omkring brug af Hjemmeværnsgården. Anja spørger Lasse Hjulmand om han vil holde båltale.
 • Anja sørger for medlemskort
 • Generalforsamling afholdes den 31.maj, Christina annoncerer 14 dage inden
 • Vi banker på og bruger samme ruter som sidste år.
 • Skal vi have et skilt på grunden i Sælvig hvor vi opfordre til at melde sig ind i Borgerforeningen.
 • Ole lave tekst til nye borgere i byen. Vi har forsat svært ved at vide hvornår der flytter nye til byen. Vi forsøger at putte velkomstseddel i postkasser på solgte huse.
 • Der har været møde med OGU og der er aftalt et område som kan bruges til legeplads osv.

Kontrakten på klubrummet har OGU til gennemlæsning.

 

 Næste møde 11/5 kl 19 hos Kirsten

 Dagsorden + Referat

Den 16/11- 20 kl19

Tilstede: Ole, Knud, Kirsten, Maiken og Anja

Afbud: Christina

ref: Anja

 

Brev omkring solceller:

Brevet gennemgåes, og der snakkes frem og tilbage om indholdet, der er enighed i bestyrelsen, at punktet tages op  til næste bestyrelsesmøde.

 

Juletræer og belysning:

Maiken har købt 4 juletræer, som at sat op. 2 stk når man køre af hovedgaden ind og ud af byen, samt 1 ved byen når man kommer fra Torup siden og 1 stk når man kommer fra Tanderup siden af.

Anja køber juletræs lys i Jysk, som kan bruges udendørs og bruges til batteri samt med timer på.

 

Oktoberfest:

Der er kigget på regnskabet, for at danne et overblik over omkostningerne og indtægter gennem årerne ved afholdes af Oktoberfest.

Knud og Ole kigger regnskabet igennem.

 

Hvordan tager vi hul på arbejdet med Station?

Der fortælles hvordan mødet med teknisk er gået, samt at man som noget af det første skal snakke med OGU

Maiken fortæller at man har søgt rotary til et kolbøttestativ, Maiken forsøger at finde mail fra præcidenten, og den sendes til bestyrelsen.

 

Økonimi:

Der er kommet 3650 kr. ind i alt i 2020 på kontigent

Grund: 7986,29 kr.

Legeplads: 2584,10 kr.

Nem konto: 16410,18 kr.

Gebyret på 75 kr. som er et girogebyr kan afmeldes, de 250 kr. der betales er for at have netbank.

 

Evt.:

Solvejg og Finn Madsen, har slået græsset ved gadekæret, Maiken tager kontakt for afregning af benzin.

Landsby i bevægelse er sat på pause, den projektansvarlig er ikke længere i kommunen.

 

 Næste møde: 15/12-2020 kl. 19.00 Hos Kirsten

 

Punkter til næste gang: Solcelle brev.


Dagsorden 6/10 2020 kl 19 hos Christina

 

Afbud:

 

 • Godkendelse af referat

 

 • Siden sidst

-Penge til græsslåning omkring andedammen.

 -Møde med Teknisk forvaltning

 

 • Landsby i bevægelse

-Var det muligt at sætte stander ved den gamle Edeka bygning?

 

 • Økonomi

-Ændring af girokort samt foreningsgebyr

- Medlemsliste

 

 • Evaluering af petanque arrangement samt maling af bænke

 

 • Kommende arrangementer - Allehelgensaften og Banko

 

 • Nye borgere

 

 • AndetBESTYRELSESMØDE d. 5. august 2020

Tilstede: Ole Pedersen, Anja Guldborg, Knud Jensen, Christina Madsen, og  Majken Geiger

Referat fra 5 august 2020


 • Siden sidst

Der er ikke kommet svar på de forskellige ansøgning hos Teknisk.

 

 • Økonomi:

Anja orienterer om at bankforhold og er i gang med at slippe for at betale foreningsgebyr til banken og lukker for girokortgebyr samt sammenlægge konti.

Kontingenter er hentet hos Kettys Farver

Legepladskonto: 2584,10 kr

Onsbjerg Borgerforening: 14131,40 kr

Grunden Sælvig: 7998,35 kr

 

 • Landsby i bevægelse:

Folderne er sat op forskellige steder i byen.

Der drøftes hvor den nye infostander skal står.

Majken spørger den nye ejer af ”Edeka bygningen” om den kan stå der og om vi evt. må få et hjørne til en lille bænk.

 

 • Petanque arrangement

Der luges aftenen inden.

Annoncer og Facebook, skrive ud til andre borgerforeninger (CM)

Premier (MG og AG)

 

 • Bænke arrangement

Den 31/8 kl 16

Vi mødes på Station

Majken bager kage

Christina annoncerer i Samsø Post samt facebook

Medbring sliberedskaber.

Vi kan evt. købe aftensmad sammen.

 

 • Nye borgere

Vi gennemgår om vi kender til nye borgere, CM går rundt og siger velkommen

 

 • Opfølgning næste møde

Girokort og foreningsgebyr, forhåbentligt svar fra Teknisk afdeling, evaluering af petanque arrangement, Klargøring af allehelgensaften og banko.

 

 • Næste møde 6/10 kl 19 hos Christina
 •  

 

BESTYRELSESMØDE d. 16/6 2020

Tilstede: Ole Pedersen, Anja Guldborg, Kirsten Jensen, Christina Madsen, Majken Geiger og Knud Jensen

 

Refeat fra 16/6 2020


 • Siden sidst:

Der er ikke kommet svar på de forskellige ansøgning hos Teknisk.

Fartmålerne er nu sat til.

Der er søgt Corona penge og borgerforeningen har fået 1500 kr til et kaffe og kage arrangement. Af de penge må vi gerne bruge nogle af pengene på istandsættelse af bænke.

 

 • Økonomi:

Anja orienterer om at bankforhold og nem- id er gået i orden.

Nem konto:

Grunden i Sælvig:

Legeplads konto:

Anja vil undersøge om man kan slippe for at betale foreningsgebyr til banken og lukker for girokortgebyr.

Der er indbetalt kr i kontingent. Opkrævning af kontingent bør fremadrettet ske ved at banke på dørene.

 

 • Landsby i bevægelse:

Den gamle folder bliver genoptrykt, Ole laver rettelser til denne. De nye foldere med gåture skal først være klar til næste år. I hver by bliver der sat standere op med foldere i.

 

 • Sankt hans

Arbejdsplan:

- Vi mødes mandag efter 17 og køre borde bænke sæt samt sætter telte op.

- Anja køber ind

- Majken laver snobrødsdej

- Vi søger i fællesskab en båltaler

- Christina sørger for heks, sange, diverse fra klubhus

-Vi spørger HC om han vil tænde bål

 

 -Vi tjekker bænkenes stand og tager beslutning om evt. reparation samt      -  dato for arrangement.

 

 • Opfølgning næste møde

Girokort og foreningsgebyr, forhåbentligt svar fra Teknisk afdeling, Petanque arrangement, nye tilflyttere til Onsbjerg hvordan siger vi ve

 

 

BESTYRELSESMØDE d 5/5 2020

Tilstede: Ole Pedersen, Anja Guldborg, Kirsten Jensen og Christina Madsen. fraværende med afbud, Knud M Jensen

 

Referat fra 5/5 2020


          Siden sidst  

 1. Der er ikke kommet svar på de forskellige ansøgning hos Teknisk.

Fartmålerne er endnu ikke sat til.

Der har været Corona aflysninger.

Påskeløb – der var mange familier forbi.

Ansøgningen til Corona arrangement er udvidet til 1.juni. Christina ansøger penge til et arrangement, der inkluderer reparation af bænke.

Er hjørnet på Doktorgyde også et sted Borgerforeningen holder ved lige?

 

Økonomi: 

Anja orienterer om processen med at skifte kassere og har endnu ikke adgang til de forskellige konti. Ketty har lovet at være hjælpe omkring kontioplysninger. Der drøftes om de forskellige konti skal samles og refundering af gebyr for foreninger samt stop for girokort.

Drøftes hvordan man får flere kontingenter. Skal man banke på hos alle for at skabe kontakt, er der andre måder at gøre det attaktivt?

 

Landsby i bevægelse

Der bliver 4 ruter med variation, Ole er i gang med at skrive tekster til.

 

Sankt hans

Der skal følges op på taler til Sankt Hans.

Næste møde skal arrangeres Sank hans Møde tirsdag den 16/6

 

Opfølgning næste møde

Kassereskift, forhåbentligt svar fra Teknisk afdeling, praktiske opgaver med borde/bænkesæt, Sankt Hans, nye tilflyttere til Onsbjerg hvordan siger vi velkommen?

 

 

GENERALFORSAMLING den 29/01 20201.Valg af dirigent

    Ole Pedersen vælges til dirigent

 

 1. Godkendelse af dagsorden

     Dagsorden godkendes og generalforsamlingen erklæres for lovligt indvarslet.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 • En beretning for året der gik men også med et kig ind i næste år. Først og fremmest en stor tak for den varme velkomst og store opbakning som bestyrelsen har oplevet i år. De fleste bestyrelsesmedlemmer har været nye og det har været et spændende arbejde, hvor man hele tiden lærer nyt. Vi har i året der er gået forsøgt at holde fast ved gamle traditioner men også fået prøvet nye ting af. Året startede med den traditionelle fastelavnsfest, men vi må desværre konstatere at deltagelsen til arrangementet har været faldet de sidste år. Vi tænker, at det er fordi der er opstået lignende fastelavnsfester rundt om på Samsø.
 • Dernæst var kommunalbestyrelsen på besøg i Onsbjerg, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Det foregik i en rigtig god tone og der blev igen igen spurgt ind til hastighedsmålere og bump. Efterfølgende har Borgerforeningen spurgt Teknisk forvaltning 2 gange om hvornår hastighedsmålerne bliver sat op, og det virker til at det kommer til at ske i januar 2020. 
 • Sankt Hans blev en hyggelig aften hvor bålet blev tændt tidligt, så børnefamilier også kan være med. Der var dog visse udfordringer. Bålet var blevet brændt ned natten inden, og der blev travlt med trailere for at finde haveaffald i byen som kunne bruges. Teltet nåede også at flyve væk men ved naboers hjælp kom det på plads igen.
 • I år blev der holdt petanque turnering med salg af pølser og hoppeborg for børnene. Det var en god dag og det blev Onsbjergs egne borgere der gik afsted med den flotte vandrepokal. Det var især børnefamilierne der støttede op om dette arrangement, hvor fællesspisning på Nordgården i januar mere blev besøgt at byens ældre borgere. Bestyrelsen kunne godt tænke sig af lave flere arrangementer, som tiltrækker alle aldre. Oktoberfesten blev holdt som vanligt på Dokken med øl og mad.
 • Som et nyt tiltag har borgerforeningen arrangeret Allerhelgenes aften. Det var et skatteløb hvor børn og voksne skulle hjælpe de underjordiske tilbage i Dyret. Arrangementet var godt besøgt med omkring 60 børn. Der var også mange voksne der gik med på løbet eller fik en kop kakao.
 • Det årlige bankospil havde fulde huse. Der var god stemning og en masse ænder blev vundet.
 • Næste år vil bestyrelsen deltage i Landsby i bevægelse og forsat følge udviklingen med hastighedsdæmpere samt starte ansøgning til en ny legeplads. Derudover vil vi bestyrelsen forsøge at lave arrangementer der samler hele byen. 
 •  
 •  

Bemærkninger:

 • Trods legepladsens nedlæggelse generes naboer til den frie skole fortsat af børn der ikke hører efter og borde/bænkesæt der står i vejen.
 • Bankospil var en succes og der ønskes mere af det.

 

4.Revideret regnskab

    se bilag for revideret regnskab udleveret til alle deltagere i                                  generalforsamlingen.

 

Bemærkninger:

 • Græsslåning opsiges da legepladsen ikke benyttes og da arealet tilhører beboerforeningen.
 • Adressen skal ændres på ansvarsforsikring.
 • Nogle borgerne ønsker bestyrelsen banker på dørene med kontingenterne.
 • Nogle borgere har ikke fået kontingentopkrævningen i postkassen.

 

 

5.indkomne forslag

 • Ingen ønsker om ændring til kontingent.
 • Forslag til mere fællesskab (banko, sammenskudsgilde/fællesspisning, cafe- møder med emner som f.eks fortællinger om byen)
 • Affaldsindsamling 26 April
 • Landsbyer i bevægelse (møde d. 5/2 deltagelse fra bestyrelsen)
 • Julebelysning (bestyrelsen undersøger muligheder for donation af juletræer og tilladelse til at trække strøm fra gadelamper)
 • Manglende gadeskilt Onsbjerg Hovedgade –teknisk forvaltning kontaktes.
 • Kan arealet i trekanten bag Rene Thorngaards virksomhed tages ud af lokalplanen?
 • Hastighedsregulering (teknisk forvaltning fortæller at de har bestilt elektriker til installering af
 • Hjertestarter i byen? Der reklameres i materiale fra samsø posten med at der forefindes hjertestarter på kirkevej, Samsø posten kontaktes mhp. dementi.

 

6.Valg

 • Formandsvalg:
 • Christina Madsen
 •  
 • Bestyrelse valg:
 • Anja Guldborg
 • Ole Pedersen
 • Knud M. Jensen
 •  
 • Suppleant
 • Kirsten Jensen
 •  
 • Revisor:
 • H.C. Sørensen
 •  
 • Revisorsuppleant:
 • Niels H. Nielsen

 

 1. Evt
 •  
 •  

   Hjemmeside skal Onsbjerg borgerforenings hjemmeside genoplives? –         Knud M. Jensen vedligeholder fremadrettet.

 

 

BESTYRELSESMØDE 7.2.2018

Konstituering: Formand - Ketty G Jensen, næstformand - Britta Knudsen, Kasserer - Anne Mattsson, Sekretær - Gytha Strandby, Medlem - Frank Eusterholz, Suppleanter - Magdalene Lange / Dorthe Henriksen / Majken Geiger.

Årsplan aftalt - se "Det sker"


GENERALFORSAMLING den. 31. januar 2018


Valg af dirigent: Ole  Pedersen

Godkendelse af forretningsorden: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Bestyrelsens beretning: 2017 genfortalt, 187 medlemmer, kontingent 50 kr.

Revideret regnskab: Godkendt

Indkomne forslag: Ingen

Valg til bestyrelsen: Frank Eusterholz, Anne Mattsson. Suppleanter: Magdalene Lange, Majken Geiger, Dorthe Henriksen

Revisorer: Ole Truelsen, Einer Madsen

Revisorsuppleant: H.C. Sørensen


BESTYRELSESMØDE 7-2-2017


 1. Konstituering:

Formand: Ketty Gerstrøm

Næstformand: Britta Knudsen

Kasserer: Kirsten Brunn

Sekretær: Gytha Strandby

Menigt medlem: Frank Eusterholz

Suppl: Dorthe, Niels Jørgen og H.C2.Søndag d. 26. februar 2017 fastelavnsfest på Lilleskolen.

3.Der er fællesspisning på Nordgården d. 28 februar 2017.

Menu: Gule ærter + ?  Carsten Schnoor vil fortælle om Grønland.

4.Der bliver lavet en folder, som vil blive omdelt til samtlige

husstande (incl. Nye tilflyttere i Onsbjerg)

5.Der udlejes ikke telte mere.

6.Affaldsindsamling d. 2. april 2017 fra 10 – 13 mødested gadekæret i Onsbjerg.

7.Sankt Hans d. 23. juni 2017 på grunden i Sælvig.

8.Fællesspisning kl. 18 Vi vil spørge Ejner Madsen om han vil                 stå for båltalen.

 1. Sommerfest d. 2. juli 2017
 2. Oktoberfest d. 21 oktober
 3. Familiebanko på hjemmeværnsgården d. 1.november.2017

       Kl.19                                                   

 1. Juletræet bliver tændt d. 3. december 2017 kl.16

 

-

Beretning 2016

 

Første arrangement blev fastelavnsfesten på

Lilleskolen, det var først i februar i år.

Der var ikke lige så mange som sidste år, men tror dem der var, havde en hyggelig dag.

   Der blev forsøgt med fællesspisning, og det blev godt modtaget. Den første var med gule ærter, og bøf stroganoff  (til dem der ikke spiste ærter ) det var på Nordgården. Næste spisning var nye kartofler og stegt flæsk, der havde vi fået Morten Øster til at fortælle om hospitalet Heri i Afrika, hvor han sammen med sin kone er 3mdr. om året. Det var rigtig hyggeligt at høre om.

   Der blev afholdt kommunalbestyrelsesmøde, på hjemmeværnsgården i april, der var nu ikke mange tilhører ud over os i bestyrelsen, der skulle lave kaffen, men vi fik en god snak til kaffen.

   Naturfredningens affaldsindsamling trak nu ikke så mange til gadekæret, hvor der blev startet fra og kaffen blev drukket efter indsamlingen. Heldigvis var der ikke meget at gå efter, kunne mærkes at Lilleskolens elever havde været flittige til at samle.

   Til Sankt Hans skulle der være båltale i år, Ejnar Madsen  ( som har været revisor for foreningen i mange år ) havde lovet at sige et par ord. Det blev inde i teltet, da der kom nogle store regnbyger, som drillede. Bålet blev dog brændt af i tørvejr, og sangen sunget som vanligt.

   Sommerfesten d. 2 juli var ikke lige så godt besøgt som sidste år, men der var lige så mange boder og mange fik også solgt det de regnede med. Der var helstegt pattegris til aften og det var rigtigt lækkert, så det var en god ide. Senere blev det rigtig koldt så det var ikke sjovt i teltet. Der var så også fodboldt, ikke nogen god ide sammen med sommerfest, så mange gik tidligt hjem.

   Der var oktoberfest både fredag og lørdag i år, det var for meget, de kunne have været der med en aften, men folk var glade og tilfredse, så det er jo godt. Det giver jo så bare røde tal på bundlinjen, så i bestyrelsen er vi enige om kun en aften i 2017 og det bliver lørdag 21 Oktober.

   Der var andespil på Hj.Gården i november kun for foreningens medlemmer, med indlagt kaffepause, der var pænt fremmøde og godt humør.

   Juletræet på legepladsen blev tændt 1ste. søndag i advent. Der blev serveret æbleskiver og gløgg til at varme sig på.Til sidst vil jeg gerne takke alle, både bestyrelsen og alle i andre der har givet en hjælpende hånd med det hele.